پرش به محتوا
خانه » ویروس کرونا چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

ویروس کرونا چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

  • از

این گزارش نشان میدهد، اقتصاد ایران در این دوره (۲۰۲5-۲۰۲1) وابستگی شدیدی به وضعیت تحریمها دارد و فشارهای تورمی بالا در اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شدهاند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها میتوان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت) باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری میشود، باید کاملاً هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاستهای حمایتی با توجه به وضعیت بودجهای دولت، به احتمال قوی تورمزاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود. این توافق قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بینالمللی برای مقاومت در برابر تحریمها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریمها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هستهای دارد. همچنین هرچند در حال حاضر بهنظر میرسد حملونقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده است، اما نتایج جداول مذکور نشان میدهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمدهفروشی و خُردهفروشی، یکی از مهمترین بخشهای اثرپذیر، بخش حملونقل بار خواهد بود.

باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریمهای مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنشزدایی روابط با امریکا -هرچند بعید به نظر میرسد – چشمانداز اغواکنندهای برای سرمایهگذاران خواهد داشت. از طرف دیگر، از آنجاکه بعید به نظر میرسد اقتصاد ایران احیاء قابل توجهی پیدا کند، سیاست کشور در این خصوص، بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز خواهد بود. در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین تمرکز خواهد کرد. تولید فولاد در ۸ ماه اول سال جاری میلادی سریعتر از چین رشد کرده و ایران را جزو ۱۰ کشور اول تولید کننده این فلز قرار داده است. اینکه چرا تقویت سرمایهگذاری به یکی از مطالبات ایشان تبدیل شده، باید توجه داشت كمبود سرمایهگذاری در مباحث اقتصادی، بهعنوان یكی از مهمترین عوامل توسعهنیافتگی مطرح شده و عملا رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امكانپذیر نخواهد بود.

مخاطبان اقتصاد آفرین بصورت تخصصی صاحبان کسب و کار، مدیران، روسای شرکتها و فعالان اقتصادی هستند که میخواهند اخبار لحظه ای معتبر و مفید همه خبرگزاری های نام آشنای ایران و جهان را به صورت یکجا و آنلاین با ادبیاتی مناسب مشاهده نمایند. تمامی نهادهای معتبر بینالمللی از قبیل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، معیار رشد اقتصادی کشورها را بر حسب قیمت ثابت سال تعیین شده از سوی کشور موضوع، مد نظر قرار میدهند. با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینههای مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات باعث رشد درآمدها میشود. اگرچه در اوایل انقلاب و سالهای جنگ تحمیلی، به واسطه تنگناهایی که دولت با آن مواجه بود؛ به بخش تعاون بهای بیشتری داده شد که در پی آن شاهد رشد فزاینده این بخش بودهایم، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی شامل دیدگاه دولتها و مردم هر چقدر به زمان حال نزدیک شدیم، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمتر شد. در همین حال، با گذشت زمان طی سال 2021 احتمال کاهش برخی از تحریمها از سوی دولت جدید ایالات متحده وجود دارد. بنابراین، ایران به منظور تسریع و افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی در زمان لغو تحریمها، به دنبال افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود. This post has been created with GSA Content Generator Demoversion!

ما نیازمند شما هستیم، تکیه ما به شما و نظرات شماست.

برای مثال مصرف انرژی ایران بر اساس آخرین ترازنامه، حدود ۲۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است در حالی که ترکیه با دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران ، مصرف انرژی آن حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. در نتیجه، بخشی از احیاء اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تأیید و اثربخشی واکسنهای داخلی خواهد بود. ۴- تجربه تولید و صادرات بنزین یکی از نمونههای بسیار دستیافتنی و قابل فهم است که نشان میدهد ظرفیتهای داخلی میتواند جریان تحریمهای یکجانبه را خنثی کند. بنابراین، دولت مجبور است محدودیتهای سطح پایینتری را بهطور متناوب اعمال کند و در عین حال، با خطر بحران بهداشت عمومی روبرو شود. تجربه ما نشان داده که گفتگو با حاکمان و سیاستمداران وقتی نتیجهبخش میشود که این مسایل به مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود. ما نیازمند شما هستیم، تکیه ما به شما و نظرات شماست. با این حال، حتی با تقویت ارزش ریال در سالهای 23-2021، پولی شدن کسری بودجه در کشور به معنای ورود به یک مارپیچ ابرتورمی خطرناک برای اقتصاد ایران خواهد بود. باوجوداین شرایط، چنانچه دولت در میانمدت مخارج خود را بهطور معقولانهتری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.