پرش به محتوا
خانه » فولاد و نقش آن در اقتصاد ایران – اصفهان آهن

فولاد و نقش آن در اقتصاد ایران – اصفهان آهن

  • از

نکته مهم دیگر این است که این روش ریالی سازی منابع ارزی حاصل از نفت، حتی در شرایطی که درآمد حاصل از سرمایههای نفتی به حداقل برسد، نیز تبعات یاد شده کماکان پابرجاست. اما این ریالی سازی در طول این مدت چگونه انجام میپذیرفته است؟ بدین معنا که افزایش نرخ ارز و ارزشگذاری مجدد داراییهای ارزی دولت نزد بانک مرکزی، ابزاری برای تسویه استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در اقتصاد میشود؛ لذا در یک کلام باید گفت اصرار بر تبدیل ارزهای نفتی به ریال، اشتباهی ابتدایی و بزرگ در اقتصاد ایران بوده که بدعتها و تبعاتی مخرب بر جای گذاشته است. به نظر میرسد که بهترین راه حل ممکن برای سبک کردن چالشهای اقتصادی ایران در هنگامه این همهگیری گرفتن وام از سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. از زمان صنیعالدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و پس از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو آمریکایی که نخستین تجربیات بودجهنویسی در کشورمان شکل گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینههای دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجههای سنواتی کشور متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیمسازیهای کشور، با مسائل و مشکلات متعددی روبهرو بوده است. This article has been created by GSA Content Generator Demoversion!

از دوران خلافت اسلامی تا سدهٔ سیزدهم، فعالیتهای ادبی، علمی و هنری ایرانی بار دیگر به شکوفایی رسید و ایرانیان مشارکتی اثرگذار در شکلگیری دوران طلایی اسلام داشتند. ↑ «قدرتمندترین موشکهای ایران از ضد تانک توفان تا بالستیک سجیل با برد ۲ هزار کیلومتر». نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید. رونق اقتصادی کشور و منبع تامین ارز خارجی از دیگر منافع صادرات فولاد برای کشور است که باعث تاثیر مثبت بر اقتصاد کشور شده است. نظریهپرداز اقتصادی کسی است که نهتنها به واقعیات زندگی اقتصادی اطراف خود (جامعهی خویش و جامعهی جهانی) توجه دارد، بلکه به مطالعهی مستقل این واقعیات، به فرضیهسازی در زمینهی این واقعیات، به آزمون این فرضیهها در جامعه و به کاربرد نتایج حاصله در امور جامعه بهشدت وابسته است. اگر مواجهه ما با درآمدهای نفتی (بهتر است بگوییم سرمایههای نفتی) همچون حالت دوم مواجهه فرد بالا با ارث معقول صورت میگرفت، آنگاه نوسان و کاهش این به اصطلاح درآمدها، تأثیری در امور روزمره اقتصاد کشور و مردم نمیگذاشت و معیشت روزمره مردم به این منابع گره نمیخورد.

Post has been created by GSA Content Generator Demoversion.

همین نگاه اشتباه به نفت و درآمدهای حاصل از آن، پایه گذار روشی اشتباه در بهره برداری از این منابع – یعنی صرف کردن درآمدهای حاصله برای امور جاری کشور – شده است. و اقتصاد ایران نیازمند ارز تکنرخی است. تفاوت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز در ایران، افزایش نرخ رسمی ارز توسط دولت را توجیه میکند. مخالفان سرمایهداری در اوایل انقلاب، از نقش برتر دولت در اقتصاد هواداری کردند و پس از حملهٔ عراق به ایران، توانستند کشور را به سوی اقتصاد متمرکز دولتی پیش ببرند. بیش از 10 درصد از مشاغل – که تقریبا 2.3 میلیون شغل را شامل میشود – به شدت به درآمدهای دولتی وابسته هستند. اغلب این مشاغل خدماتی هستند مانند آموزش و پرورش، ادارات دولتی و مشاغل دفاعی و پرداختهای دولتی بیش از 50 درصد از درآمدهای آنها را پوشش میدهد. علاوه بر این، به نظر میرسد که افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش برخی پرداختهای دولتی نتواند هزینهها را در ماههای آینده پوشش دهد. اگر ایران نتواند به این وامها دست یابد، کشور با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول رایج بیشتر در آینده روبه رو خواهد شد. دولت وسوسه خواهد شد که پول بیشتری چاپ کند که نتیجهای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. Article has been created by GSA Content Generator DEMO.

به قول معروف، سرِ ایران بیکلاه مانده است.

با این حال، افزایش نرخ رسمی ارز هم نرخ غیررسمی ارز و هم نرخ تورم را افزایش خواهد داد. این مسئله باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در اقتصاد ایران طی دهههای گذشته شده است. به قول معروف، سرِ ایران بیکلاه مانده است. مسئله اینجاست که با وجود این ثروت عظیم خدادادی، چرا با گذشت چندین دهه، نه تنها اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی و ثبات قرار نگرفته، بلکه گذر زمان، نابسامانیهای بیشتری را در اقتصاد کشور عیان نموده است؟ ایران اکونومیست- طنزپرداز آمریکایی به اوضاع تماشایی این روزهای ایالات متحده واکنش نشان داد و گفت:چیزی که امروز در آمریکا در جریان است هر جای دیگری اتفاق میافتاد، آمریکا به آنجا حمله میکرد! همهگیری کنونی نشان داده که پرداختن به این چالش مستلزم سطح بالایی از همکاری بینالمللی است. انتشار تمایلات و باورهای ضد اسلام، کاملاً ممنوع است. وی سپس به مرور بخشهای کلیدی این طرح پرداخت و با یادآوری اینکه در طرح بنای ایران، پنج اولویت اصلی برای دولت آینده پیشنهاد شدهاست، گفت: در این طرح، ایجاد رشد اشتغالزا به عنوان یکی از راهکارهای اصلی، مطرح شده و بر این باور هستیم که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بسته شدن است و از فرصت محدود پیشرو باید استفاده کرد.