پرش به محتوا
خانه » فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

  • از

پس از آن، ایرانیان هرگز همان درجهٔ چیرگی را بر مردم آسیای غربی و مناطقی از شمال آفریقا اعمال نکردند. در نتیجهٔ افزایش کشمکشها در مرزهای غربی امپراتوری هخامنشیان به دلیل شورش ایونیان، جنگهای یونانی-پارسی شعلهور شد و تا نیمهٔ نخست قرن ۵ پیش از میلاد ادامه یافتند. بارش نیز در سراسر کشور، متغیر است؛ از کمتر از ۲ اینچ در جنوب شرقی کشور تا ۷۸ اینچ در مناطق نزدیک به دریای خزر. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. وی افزود: درست است که روسیه بهعنوان یک تأمینکننده انرژی بزرگ حضور دارد اما با توجه به اینکه ایران 14 درصد ذخایر نفتی و 35 درصد ذخایر گازی جهان را اختیار دارد، سازمان شانگهای یک بسترسازی مؤثر برای پایدارکردن فروش فرآوردههای نفتی و در عین حال استحکامبخشی به بازارهای اصلی که کشورهایی مانند هند و چین بهعنوان دو کشور پیشرو در مصرف محصولات و فرآوردههای است. این امپراتوری در اوج خود، بیش از ۴۴ درصد از جمعیت جهان را اداره میکرد که بالاترین رقم در میان امپراتوریهای تاریخ است. Post has been created by GSA Content Generator Demoversion.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صریح استوار باشد، اما در عمل نه تنها اینگونه رقم نخورده و اقتصاد دولتی همچنان یکه تاز اقتصاد کشور است، بلکه بخش تعاونی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنان در حاشیه اقتصاد قرار دارد. او با یادآوری اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور همواره به تعاونی ها اشاره شده، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرده اند که این مهم می تواند شرایط اقتصاد کشور را بهبود دهد. محدودیتی برای دورهٔ رهبری وجود ندارد اما مجلس خبرگان این امکان را دارد که رهبر را از مقام خود بردارد. برای مثال، آنها از کمانهایی ویژه استفاده میکردند که بتوانند هنگام اسبسواری و از فاصلهای دور، به دشمنان تیراندازی کنند؛ این ترفند، با نام تیراندازی پارتی شناخته میشود. اگرچه در آستانهٔ سدهٔ سوم میلادی، شهرت پیشین خود را از دست داده بود، اما شاهان محلی پارس، آداب پیشین را هنوز حفظ میکردند و نامهای شاهان هخامنشی را بر خود مینهادند. موسیقی ایرانی در دوران ساسانیان بار دیگر گسترش یافت و شاعران و موسیقیدانان ایرانی در رسوم گوناگونی همانند شکار، اجرا میکردند. This has been generated by GSA Content Generator Demoversion!

پارس، استانی بود که خیزش بنیانگذار امپراتوری تازهٔ ایرانی از آن شروع شد. در اوایل، درباریان اشکانی برخی از آداب یونانی را پذیرفتند اما با گذر زمان، به دنبال احیای فرهنگ و دینهای ایرانی رفتند. اردشیر بابکان پس از شکست واپسین شاهنشاه پارت، اردوان پنجم، در سال ۲۲۴ م در دشت هرمزدگان، به دودمان اشکانی پایان داد و شاهنشاهی ساسانی را بنیان گذاشت. پسر فیلیپ، اسکندر مقدونی، یک رهبر نظامی با استعداد زودرس، فراتر از چشمانداز پدرش رفت و در چندین نبرد مهم، هخامنشیان را شکست داد؛ پس از نبردهایی، اینبار در سال ۳۳۱ پ. اما دست کم او روش اجرا شده درباره واگذاریهای شرکتهای دولتی در ایران را شکست خورده میداند و معتقد است: نگاه سادهانگارانه آن است که فکر کنیم تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند عصای جادویی معجزه کرده و هزینهها را کاهش میدهد این در حالی است که اصل دولتی بودن شرکتها میتوانست مشکلآفرین نباشد ولی راهکار اساسی هم تغییر مالکیت نیست چرا که میتوانستیم با تدوین سیاستگذاریهای صحیح مانع از بروز معضلات شویم.ما در شرایط فعلی شرکتهای خوب دولتی هم داریم.

یارانه سوخت تغییر میکند؟ هرچند از نظر نظامی، این امپراتوری دارای ارتش دائمی نبود، اما قادر بود که در هنگام بروز بحران، نیروهای نظامی را به سرعت جذب کند. کمیل طیبی با اعتقاد بر اینکه امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، ادامه داد: در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت های خود را به بخش تعاون واگذار می کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکتهای شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفتهاند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می گیرند. امپراتوری پارت برای حدود ۴۷۱ سال، تا سال ۲۲۴ م بر سرزمینی گسترده حکومت کرد. در شاهنشاهی ساسانی، در موارد بسیاری بر خلاف پارتها عمل شد و تلاش شد که فرهنگ و دین بومی ایران ترویج شود و در این دوران، مزدیسنا دین رسمی امپراتوری اعلام شد. همچنین در دورهای تلاش کردند خود را به عنوان نسل دارا معرفی کنند؛ کسی که در باورشان، آخرینِ کیانیان بودهاست. همچنین شاهان ساسانی به احکام دین رسمی کشور احترام میگذاشتند.