پرش به محتوا
خانه » رشد ۱۰ درصدی اقتصاد ایران در دولت رییسی؟

رشد ۱۰ درصدی اقتصاد ایران در دولت رییسی؟

  • از

ایلام، برجستهترین این تمدنها، در جنوب غربی کشور در کنار بینالنهرین توسعه یافت و تا زمان پدیداری امپراتوریهای ایرانی، وجود خود را ادامه داد. در دههٔ ۱۳۳۰، پیشرفت سینما ادامه یافت و شهلا ریاحی با ساخت مرجان به نخستین کارگردان زن ایرانی تبدیل شد؛ در این دهه، پویانمایی وارد ایران شد و نخستین تلاشهای ساخت پویانمایی ایرانی، در ادارهٔ کل فرهنگ و هنرهای زیبای تهران صورت گرفت. «شانگهای» اکنون با عضویت ایران، 9 عضو رسمی و 3 عضو ناظر دارد. چون عملا در سیستم اقتصادی ما قیمت رسمی ارز، یعنی ۴۲۰۰ تومان، کمتر نقشی دارد مگر برای برخی کالاهای ضروری و دارو. روز جمعه و در جریان سفر رئیسجمهور کشورمان به دوشنبه، اعضای سازمان همکاریهای شانگهای در بیست و یکمین اجلاس خود، با عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند و به این ترتیب فرآیند عضویت ایران بهطور رسمی آغاز شد. واشنگتن و متحدانش همواره کوشیدهاند در روابط ایران با سایر کشورها، نهادهای بینالمللی و بینالدولی اختلال ایجاد کنند. اختلال در این روابط، چند منفعت همزمان برای دشمنان ایران دارد؛ نخست اینکه خود، نوعی فشار محسوب شده و این پیام را به ایران مخابره میکند که چارهای جز تسلیم در برابر زیادهخواهیهای آنها ندارد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، با افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبهرو است، منابع برای سیاستهای حمایتی به شدت محدود است. Content was created by GSA Content Generator Demoversion.

نمودار زیر بر اساس دادههای بانک جهانی است که هم از شاخص برابری قدرت خرید استفاده کرده و هم با محاسبه بر اساس قیمتهای ثابت سال ۲۰۱۷، اثر تورم را حذف کرده است. عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت باعث تنزل جایگاه کشور در آمار بانک جهانی نیز شده است، بهطوری که مطابق آمارهای بانک جهانی، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۱ کشور منفی ۵/۴ درصد بوده است، این در حالی است که طی همین مدت، متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری برای مالزی ۷.۱ درصد، برای ترکیه ۹ درصد، برای کرهجنوبی ۳.۷ درصد، برای حوزه یورو ۲.۱ درصد و متوسط جهانی ۳ درصد بوده است. طبق این مقادیر، رشد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود 1.6 درصد بوده است و در نتیجه اقتصاد ایران در سال 2020 رشد مثبت داشته است. اگر رشد اقتصادی داشته باشیم هم در چهارسال بعد از آن، سالی ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خالص نیاز داریم تا بتوانیم جوانان بیکار را به کار بگیریم و امید را به زندگی بازگردانیم. فصل اقتصاد – قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۱۷۴۷ دلار و یک سنت رسید.

مشکل این بود که تا اینجا، درآمد محاسبه شده ریالی کشور ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل میشد. نکته مهم اینجاست که ایران برای توسعه بندر چابهار، با هند بهعنوان عضو این سازمان، قرارداد دارد و این موضوع به راهاندازی این مسیر حیاتی، کمک میکند. همچنین، مقایسه میزان سرمایهگذاری با استهلاک سرمایهها نشان میدهد که سرمایهگذاری به زحمت میتواند استهلاک سرمایههای ثابت را پوشش دهد. شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار (به دلیل سیاستهای قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیر ضروری و هم از جهت جابه جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد میشود. سپس همین آمار برای مقایسه کشورها در سطح جهان به دست نهادهایی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میرسد. نیروی نظامی این کشور، بخش اعظم نیروی انسانی خود را از خدمت اجباری در ایران به دست میآورد و مردان باید تا حدود ۲ سال، خدمت سربازی انجام دهند. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، مهاجران ساکن ایران، به ترتیب، بیشتر از افغانستان (یک میلیون و ۵۸۴ هزار تن)، عراق (۳۴ هزار و ۵۰۰ تن) و پاکستان (۱۴ هزار و سیصد تن) هستند.

یعنی بانک مرکزی ایران شاخص GDP را بر اساس ریال گزارش میکند؛ در کشورهای اروپایی این شاخص برحسب یورو اعلام میشود؛ هند به روپیه، چین به یوآن، ژاپن به ین و آمریکا هم به دلار گزارش میدهند. او ادامه میدهد: این شاخص اکنون حقیقی شده است چون سهم عمده معاملات در جهان بر اساس همین دلار آزاد شکل میگیرد از جمله سفرهای مردم، سرمایهگذاریهای خارجی و واردات کالاهایی مثل خودرو. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان میدهد که رقابتپذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. میدانیم که آب یکی از ملزومات اصلی در بخش کشاورزی به حساب میآید و با توجه به اینکه در ایران سهم عمدهای از منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد، وجود همبستگی میان پایداری بخش آب و بخش کشاورزی قابل توجیه است.