پرش به محتوا
خانه » اقتصاد ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  • از

سوم آنکه مانع از رسیدن صدای ایران به سایر بازیگران بینالمللی و منطقهای میشود. واشنگتن و متحدانش همواره کوشیدهاند در روابط ایران با سایر کشورها، نهادهای بینالمللی و بینالدولی اختلال ایجاد کنند. ناکارآمدی اقتصاد و سرمایهگذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث ایجاد تورم در سالهای گذشته شدهاست. مهاجرت آریاییها به ایران که به دلایلی همچون افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی رخ داد، بسیار مورد بحث بودهاست و هنوز زمان دقیقی برای شروع آن مشخص نشدهاست؛ اما در منابعی پایان این مهاجرت، حدوداً در قرن نهم و هشتم پیش از میلاد در نظر گرفته شدهاست. به گزارش ایسنا، هرچند در چهار ساله نخست دولت روحانی، بسیاری از شاخصهای اقتصاد ایران رو به بهبود حرکت کردند و این امیدواری به وجود آمده بود که پس از مدتها در جا زدن، میتوان به بهبود نسبی اوضاع امیدوار شد اما از سال ۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمهای آمریکا، بسیاری از این شاخصها با افت مواجه شدند و همین موضوع شرایط اقتصادی جامعه را دشوار کرد. و نکته دوم به آخرین گزارش برجامی آقای ظریف – تیر 1400- برمیگردد. This article has been done by GSA Content Generator Demoversion!

دوم آنکه قدرت ایران برای کاهش فشار تحریمها را کاهش داده و مهار میکند. همینطور ما انتظار داریم که حداقل ۲۵ درصد GDP تولید ملی (و نه درآمد ریالی ملی) به سرمایهگذاری اختصاص داده شود. رئیسی وعده داد که این مسیر را تغییر داده و همکاریهای منطقهای و مراوده بیشتر با همسایگان را جایگزین آن کند. توانایی ملی را میتوان با سنجش رشد اقتصادی و خود رشد اقتصادی را هم با رشد واقعی GDP و شاخصهایی مانند آن سنجید. بهطور کلی، فلسفه در ایران را میتوان به دوران پیش و پس از اسلام تقسیم کرد. شمس اردکانی درباره انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید اقتصاد میگوید: انتظار بخش خصوصی این است که GDP ما سالانه ده درصد رشد داشته باشد. اما از زمان صدور این دستورالعمل، تولید ناخالص داخلی (GDP) در ترکیه سه برابر شده در حالی که برای ما به یک سوم کاهش یافته است. موضوع دیگری که در این مورد مهم و قابل تأمل است، آنکه اصلاحطلبان و برخی دولتمردان پیشین مدعی بودند تا وقتی مسئله ما با غرب حل نشده و FATF را نپذیریم، امکان عضویت در سازمان شانگهای را هم نخواهیم داشت. در این سالها، شعر و موسیقی ایران، دگرگون شد و ستارههای موسیقی، یکی پس از دیگری بر روی صحنه رفتند.

آنجا که اعتراف میکند؛ «با خوشخیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکتهای غربی از خود رنجاندیم. از سدهٔ ۱۳ م، حملهٔ مغول به ایران روی داد که به تشکیل ایلخانان انجامید و پس از آن، امپراتوری تیموری پدیدار شد. اصلاحطلبان و رسانههای آنها دو واکنش متضاد و مضحک را از خود نشان دادهاند. اختلال در این روابط، چند منفعت همزمان برای دشمنان ایران دارد؛ نخست اینکه خود، نوعی فشار محسوب شده و این پیام را به ایران مخابره میکند که چارهای جز تسلیم در برابر زیادهخواهیهای آنها ندارد. از دید تحلیلی اقتصاد آفرین، اقتصاد کسب و کار (Business Economics) یکی از زیرشاخههای اقتصاد کاربردی محسوب میشود که با بکارگیری تئوریهای اقتصادی و روشهای کمی اقدام به آنالیز شرکتهای تجاری و عوامل موثر در ساختار سازمانی، روابط شرکتها با بازار کار، بازار سرمایه و محصولات میکند. نکته مهم اینجاست که ایران برای توسعه بندر چابهار، با هند بهعنوان عضو این سازمان، قرارداد دارد و این موضوع به راهاندازی این مسیر حیاتی، کمک میکند. در دوران پهلوی، ایران یکی از بزرگترین نیروهای مسلح جهان را در اختیار داشت که به سرعت، با فروپاشی سلطنت منحل شد. در سال ۱۳۸۰، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، ازنظر تحصیلات: ۲۰ درصد پایینتر از دیپلم، ۲۹ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوقدیپلم، ۲۷ درصد لیسانس، ۲ درصد فوقلیسانس و ۱٬۶ درصد دکترا بودهاند که در سال ۱۳۹۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ۱۷ درصد دیپلم، ۱۵ درصد فوقدیپلم، ۵۰ درصد لیسانس، حدود ۱۰ درصد فوقلیسانس و ۴ درصد دکترا تغییر یافتهاست.

ممکن است واحد پولی جدید ایران، «تومان» نامگذاری شود که در کنار آن زیر پول «قران» نیز وجود خواهد داشت. اما نظم جدید عمر چندانی نداشت و به تدریج آثار تزلزل و ضعف در آن پدیدار شد. نمیدانم کدام دانشگاه رفته و در محضر کدام استاد آموزش دیده است؛ اما امیدوارم دست کم در مدت زمان مسئولیت خود بتواند در جهت حل مسائل اصلی ایران حرکت کند. نگارنده شخصاً منافع ملی را بسیار مهمتر از این کشمکشها و بازیهای سیاسی دانسته و قصد ورود به این دعوا را ندارد، اما برای آنهایی که علاقهمند به پیگیری موضوع هستند توجه به دو نکته را ضروری میداند؛ در دولت جناب روحانی، ایران بیش از 6 ماه در چین و 8 ماه در هند – دو عضو مهم سازمان شانگهای- حتی سفیر هم نداشت! فوکویاما از تئوری «پایان تاریخ» سخن گفت و تحولات جهانی، فعالیتها و دخالتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی غرب نیز در راستای تحکیم و تحمیل نظم جدید حرکت کردند. کوروش آداب و دین ایرانیان را به دیگر ملل تحمیل نکرد و در این مقطع، اموال یهودیان را به آنان بازگرداند و گذاشت معبد خود را دوباره بسازند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، غرب و در رأس آنها آمریکا کوشیدند نظم تکقطبی را بر دنیا تحمیل کنند.