پرش به محتوا
خانه » ارسال سوخت به سوریه و لبنان توسط ایران؛ گشایش یا ادامه تنش؟

ارسال سوخت به سوریه و لبنان توسط ایران؛ گشایش یا ادامه تنش؟

  • از

بنابراین انتظار میرود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریمها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. او درباره خود برجام و لغو تحریمها هم گفته است: «باید رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با موضوع برجام و لغو تحریمها، از حالت سلبی و حقوقی صرف خارج شده و به سمت رویکرد ایجابی و عملیاتی تغییر مسیر دهد. ما مانند اتومبیلی هستیم که در مسابقهی قبلی دیر متوجه شده و وارد شده بودیم و لذا عقب مانده بودیم، اما نیازی نیست در همان مسابقه و مسیر بمانیم. برندگان مسابقهی قبلی، در مسابقه جدیدی ثبتنام کرده و آمادهی آغاز مسابقهای دیگر هستند. موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز پیشتر در این باره به ایسنا گفته بود دولتها در شکوفایی تعاون کوتاهی کرده اند و به نوعی در این سال ها زمینه لازم برای گسترش و توسعه حوزه تعاون را فراهم نکردند. شما میتوانید اینجا یک فرمولی را کشف کنید و آن طرف دنیا از این فرمول استفاده کنند و کالا تولید کنند. دانشمندان معتقدند که یک ویژگی در خدمات ارزشآفرین جدید وجود دارد که در هیچکدام از انواع دیگر تولید نیست.

بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی است که این روزها شاهد هستیم. این میشود صادرات خدمات با مصداق فناوری نرم. من نمیتوانم خدمات آرایشگری را بفرستم مثلاً به افغانستان، مگر اینکه با صادرات نیروی انسانی آرایشگرم را بفرستم که برود آنجا و خدمات ارائه بدهد. این کشورها عقبافتاده هستند، چون صنعت نساجی پایینترین سطح صنعت است و کمترین ارزشآفرینی را دارد. اما اگر وارد حوزهی خدمات تجارتپذیر و ارزشآفرینی -مثل دانش و فناوری نرم- بشویم، گویی به سراغ آینده و شیوههایی از پیشرفت رفتهایم که امروزه مد نظر تمام کشورهای پیشرفته بوده و لوکوموتیو امروزی رشد است. باز همینطور؛ یعنی به چرخهی پیشرفتی و رشد ۲۰۰ سال پیش پیوستهایم که دیگر مایهی پیشرفت نیست. یک دولت بدهکار، با کسری بودجه، قطعا در موقعیتی نیست که اقتصاد کشور را به این سوی بکشاند! در دهههای گذشته، مهمترین مانع پیش روی اقتصاد ایران، انزوای آن از جامعه جهانی بودهاست؛ این منزوی شدن، حاصل خارجیهراسی سیاستمداران محافظه کار این کشور و تحریمهای اعمال شدهٔ خارجی، به ویژه از سوی ایالات متحده است. وبگاه «مشرق» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه 28 آگوست 2021 طی گزارشی ضمن دفاع از این اقدام تهران نوشت که «سومین کشتی ایرانی حامل سوخت به سوی لبنان حرکت کرد». This article has been written with the help of GSA Content Generator Demoversion!

نادرشاه، بنیانگذار افشاریان، از خراسان، در سال ۱۷۲۹ م افغانها را شکست داد و پیروی آن، عثمانی و روسیه را از سرزمینهای ایرانی بیرون راند. در این میان برخی هنوز خطی میاندیشند و میگویند که ما نردبان را پلهپله بالا برویم. اگر به صنعت هم به این منظور رویبیاوریم، -کما اینکه در سدهی گذشته روی آوردهایم و پیشرفتهشدن کشور را مساوی صنعتیشدن آن پنداشتهایم! در یک دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم میدانند و در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه افزایش حقوق بیش از نرخ سود بانکی را علامتی بر تورم آینده قلمداد میکنند و آن را منفی میدانند. به شکل دقیقتر، در جمهوری اسلامی ایران، قوای سهگانه متشکل از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظر ولایت فقیه فعالیت میکنند. پس از جنگ جهانی دوم، با تلاش حکومت ایران، آژانسهای فرامرزی و نیکوکاران، شرایط بهداشتی این کشور به طرز چشمگیری بهبود یافت. ↑ آخرین شاهنشاه، هوشنگ نهاوندی-ایوبوماتی، دادمهر ۱۳۹۲ خورشیدی، بخش دوم، فصل دوم (۱۳۷). البته لابهلای اینها همیشه «خدمات» هم بهعنوان تولیدی دوم انسان وجود داشته، اما اینکه خدمات تبدیل بشود به لوکوموتیو رشد و پیشرفت، مسألهای است که در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ با عنوان اقتصاد بیوزن و دقیقتر از آن «اقتصاد دانشبنیان» مورد توجه نخبگان دنیا قرار گرفت.

آیا افغانستان خیلی کشور اقتصادی و پیشرفتهای است؟

چرا رشد تولید ملی آمریکا ۱.۵ درصد است، اما رشد افغانستان ۱۷ درصد؟ نه. افغانستان در ابتدای راه است و آمریکا در انتهای تابع تولید. آیا افغانستان خیلی کشور اقتصادی و پیشرفتهای است؟ هوشمندی رهبر معظم انقلاب در تأکید بر «اقتصاد دانشبنیان» در همین تشخیص راهبردهای پیشرفت جدید در قرن جدید است. با روی دادن انقلاب ۱۳۵۷، یک وقفه در پیشرفت ورزش ایران، اتفاق افتاد. دنیای ماده و تولید صنعتی بالاخره یک درجهی اشباع دارد (به تعبیر فنی اقتصاددانان قانون بازدهی نزولی بر آن حاکم است). نتیجه اینکه ما امروزه هرقدر که سرمایه در حوزهی کشاورزی و صنعت تزریق کنیم و ماشینآلات بخریم، تولید کل کشور افزایش مییابد اما نهایتاً مسیرش کاهنده است؛ یعنی بالاخره به نقطهی اشباع میرسد. فناوری سخت میشود تولید صنعتی. سرمایه و تولید سخت افزاری را میتوان افزایش داد، اما شیب افزایشش مدام کُند میشود و حتی ممکن است منفی بشود! مهمترین این خدمات که هم قابل تجارت است و هم بسیار ارزشآفرین، علم و فناوری است، منتها فناوری نرم و نه فناوری سخت.